Изгубени в превода // Людмила Стоева

Част 1 от серията “Aх, този gender! Пет мнения за една дума”
Източник: http://cwsp.bg/upload/docs/1_altera1_idei.pdf

Списание АЛТЕРА Брой 1, февруари 2005

Род: същ. само граматически термин. Да се говори за лица или същества от мъжки или женски род (gender), имайки предвид мъжки или женски пол (sex), е или шега (приемлива или не, според контекста), или грешка. Фаулърс. Речник на съвременния английски език Онези, които биха искали да кодифицират значенията на думите, воюват за изгубена кауза, защото думите, подобно на идеите и нещата, които те означават, притежават история.

Джоан Скот. “Род: една полезна категория за исторически анализ”

Изгубени в превода

Английската дума за граматически род – gender – през 70-те години на миналия век започва да се употребява в смисъла на “пол” от онези американски феминистки, които настояват върху фундаменталната социалност на разграниченията, базиращи се на пола. Думата свидетелства за отхвърлянето на биологическия детерминизъм, вграден в термини като “пол” или “полово различие”. Полът си е пол, но “родът” е културен конструкт. Дори когато смисълът на това разграничение се приема (полът в човешкото общество е винаги “неествествен”, винаги социално конструиран, гласи възражението), избраният от американките термин не е непременно приет охотно в другите езици. В българските академични среди поне от десетина години кипи спор как да бъде преведен той, както може да се види от петте мнения, които са представени тук.

Трудностите при превода на понятието “gender” съвсем не са уникални за България. В Унгария например се използва една и съща дума и за sex, и за gender – “nem.” По ирония на съдбата ”nem” също така е и частицата за отрицание, което води до забавни усложнения. При първия опит да се акредитират gender studies в Унгария комисията най-вероятно е била доста озадачена от документа, представящ една “не-наука” (nem-tuddomany).

По-сериозният проблем обаче възниква при опита да се разграничат sex и gender. В крайна сметка, поради наличието само на една дума в много езици, най-често срещаният подход е да се говори за социален и биологичен пол, но понякога се стига и до екстравагантни от лингвистична гледна точка решения.

Например терминът “gender blind” се превежда на унгарски като “невежество по отношение на равноправието”. Равноправието и социалното равенство като част от политическите цели на феминизма се превръщат в синоними на gender в опита да се намери адекватен превод на думата.

На финландски gender е sukupuoli, което буквално означава половината от рода/семейството и винаги носи подтекста на социални взаимоотношения и структура. Оказва се, че на финландски човек винаги е само половинка и никога не е “цял” без другия пол. От друга страна, на политическо ниво финландското общество е доста “безполово”, или неутрално, като резултат от силната политика за равноправие. Дори граматически финландският език е абсолютно неутрален – съществителните нямат мъжки или женски род.

На немски етимологията на термина Geschlecht се свързва с понятието “от същия вид или произход” и е близка до българската дума “род”. Понятието означава “хора с общ произход”, но също и “всички хора, живеещи в един период от време”. Днес Geschlecht има няколко нива на значение: едновременно означава граматическия род, бинарна класификация на мъжки/женски и се свързва със сексуалността и различията породени от пола. Въз основа на англо-американската традиция в съвременния немски Geschlecht се използва като биологична и социокултурна категория.

Дори в англоезични държави като Ирландия например, използването на правилния термин не е лесно. Въпреки че основният език в Ирландия е английският, ирландският език все още съществува и разликата между sex и gender далеч не е еднозначна. В законодателството се използват и двата термина, докато в академичния свят gender често се среща като заместител на “жени” или “женски”.

Ирландия обаче е една от малкото страни, в които лингвистичен дебат почти не съществува, а фокусът на феминизма е върху ирландския национализъм, идентичността и пост-колониалната конструкция и представяне на феминизма.

На фона на тоновете хартия, изписани по въпроса за правилния превод, холандският подход терминът “gender” да не се превежда изглежда практичен и разумен. В Холандия обаче съществува доста ясна разлика между “сексуални различия” и “gender-различия”. Типично за Холандия е дефинирането на сексуалните различия доминирани от несъзнателни, вътрешнопсихични процеси. Тъй че холандските учени имат сериозни затруднения при превода на техните трудове на английски, а не обратното.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: