“Мъжка вера!” // Миглена Николчина

Част 3 от серията “Aх, този gender! Пет мнения за една дума”
Източник: http://cwsp.bg/upload/docs/1_altera1_idei.pdf

Миглена Николчина, СУ “Св. Климент Охридски”

“Мъжка вера!”

– въздишаше баба ми, когато вдигаше ръце по повод едни или други безобразия на братовчедите ми. Поради тази нейна фраза аз пък вярвам, че стихията на народния гений не е била съвсем чужда на идеята за “конструирания характер” на половото различие (освен ако не приемем, че вярата е природен феномен).

Трудността в превеждането на gender е още нерешен проблем не само за българския език. В рамките на Европейската университетска мрежа на програмите по изследвания на пола се проведе дискусия, която отразява драмата – от фински и френски до български и унгарски. Ако аз лично предпочитам да превеждам gender като “род”, водена съм от желанието да направя едновременно жест както към “женската вера” на баба ми по въпроса за раз-половеността на човешкия род, така и към англоговорящите теоретички на gender, които въведоха интернационалната научна общност в нескончаем преводачески спор.

Тук ще изтъкна два често пренебрегвани детайла. Първо: речниците твърдят, че употребата на английската дума за граматически род “gender” в смисъла на “пол” е първоначално плод на неволна или съзнателна грешка. С превода на gender като “род” ние възпроизвеждаме грешката, и то не без лингвистични основания в пластичността на българската дума, която се простира от кръвното родство и семейните отношения, през обозначаването на “категория, вид” до граматическия термин.

И второ, поне отчасти непреводимостта на термина се дължи на неговата непрецизна употреба на английски. Нерядко gender не се употребява стриктно, а като научен евфемизъм, заместващ “пол” (sex) или също така притеснителното (ако става дума за “женски изследвания”, “женска история”) “жени”. Тази непрецизност обезсмисля транслитерацията, която би извела на преден план свенливо-евфемистичните аспекти на gender (както е в случая с руското възприемане на “гендер”, продиктувано от желанието да се придаде научна престижност на изследванията на пола). Сръбският неологизъм “полност” ми се струва найдоброто решение на проблема, по-добро от оригинала всъщност. Да се обръщаме към това решение обаче и да водим още една битка ми се вижда безсмислено.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: